قطع انواع کتب در چاپ

اندازه و قطع کتاب‌های چاپ سنگی بسته به اندازه کاغذهایی بود که برای این منظور در نظر گرفته می‌شد. به طور کل می‌توان قطع این گونه کتاب‌ها را این گونه تقسیم بندی نمود

88

بازو بندی اندازه تقریباً ۳۰*۲۰ میلیمتر

بغلی اندازه (تقریباً: ۴۰*۶۰ میلیمتر)

جانمازی اندازه (تقریباً: ۷۰*۱۲۰ میلیمتر)

حمایلی اندازه (تقریباً: ۷۰*۱۲۰ میلیمتر، که در زیر لباس به صورت حمایل آویزان می‌شد)

رقعی اندازه (تقریباً: ۱۶۰*۲۲۰ میلیمتر)

وزیری کوچک اندازه(تقریباً: ۱۶۰*۲۲۰ میلیمتر)

وزیری اندازه (تقریباً: ۱۶۰*۲۴۰ میلیمتر)

وزیری بزرگ اندازه (تقریباً: ۲۰۰*۳۰۰ میلیمتر)

سلطانی اندازه (تقریباً: ۳۰۰*۴۰۰ میلیمتر)

رحلی کوچک اندازه(تقریباً: ۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر)

رحلی بزرگ اندازه(تقریباً: ۳۵۰*۶۰۰ میلیمتر)

رحلی اندازه(تقریباً: ۳۰۰*۵۰۰ میلیمتر)

خشتی (طول و عرض کتاب در اندازة مساوی)

پشتیبانی
ارسال دیدگاه