نحوه محاسبه عطف کتاب یا مجله

نحوه محاسبه عطف کتاب

محاسبه عطف کتاب بطور روال در بین مجریان چاپ به ازای هر 100 صفحه 4 میلی متر در نظر گرفته می شود(باید در نظر گرفت برآورد ذکر شده بر اساس کاغذ 80 گرمی در این تجربه قابل اطمینان است). این محاسبه بر پایه گرماژ مختلف کاغذ و تعداد فرم  دقت لازم را ندارد. برای برآورد ضخامت کتاب در اینجا دو فرمول رایج ارائه شده است.

kst_en

فرمول شماره 1

SP: Spine Book width – عطف کتاب

n: Pages – تعداد صفحات

p: paper weight – گرماژ کاغذ

نتیجه به دست آمده بر مبنای میلیمتر می‌باشد.

مثال: کتابی با کاغذ 80 گرمی در تعداد 100 صفحه:

20/(80/100)×SP=100

SP=4 mm

فرمول شماره 2

با توجه به اینکه ضخامت یک ورق کاغذ 100 گرمی برابر 0.05 میلیمتر می‌اشد.

SP= (n*p)*5 /10000

SP: Spine Book width – عطف کتاب

n: Pages – تعداد صفحات

p: paper weight – گرماژ کاغذ

نتیجه به دست آمده بر مبنای میلیمتر می‌باشد.

مثال: کتابی با کاغذ 90 گرمی در تعداد 150 صفحه:

SP=(150*90)*5/10000

SP=6.75 mm

پشتیبانی
ارسال دیدگاه