راهنمای چاپ ( چاپ ترموگرافی )

شیوه ای دیگری از چاپ برجسته، چاپ ترموگرافی می باشد. در این چاپ که توسط حرارت دیدن یک پودر مخصوص ایجاد می گردد و شبیه به حکاکی می باشد  اما با استفاده از یک فرایند مختلف برای رسیدن به نتیجه موثر ، چاپ برجسته را ایجاد می نماید. در دمانگاری یک پودر مخصوص که به جوهر حساس می باشد  که بر روی کاغذ چاپ می شود اضافه شده است. قسمت چاپ شده گرم است و باعث می شود تا پودر و مخلوط شدن آن با جوهر باعث بوجود آمدن یک طرح برجسته بر رروی کار می گردد.

این نوع چاپ قاعدتا در رده چاپ غیر تماسی قرار میگرد. در این نوع چاپ، در بخشهایی از قبل تعیین شده برجستگی ایجاد می گردد.در این حالت برجستگی ایجاد شده شبیه به برجستگی ایجاد شده در چاپ با کلیشه های فلزی نر و گاهی نر و ماده که در ماشین چاپ ملخی یا لترپرس بدست می آید نیست، بلکه محل های خواسته شده در یک طرف کار، برجسته است. حال آنکه در برجسته سازی به وسیله ماشین چاپ ملخی برجستگی ایجاد شده در یک طرف ، باعث گود شدن طرف دیگر می شود. به دلیل اینکه ماشین ترموگراف با شیون پاشیدن پودر برروی سطح، بدون هیچگونه تماس، کار می کند این شیوه چاپ در رده چاپ های غیر تماسی قرار میگیرد.

در نهایت این نوع برجسته سازی باعث می گردد؛ حروف برجسته و کاملا نمایان گردند د،در این مدل برجسته سازی قسمت برجسته شده،  قابل لمس هستند و به شکل بی نظیری نور را منعکس می کنند.

polydesign_thermography

C Users Sasha Desktop BCT-des f-01

 

پشتیبانی
ارسال دیدگاه